Apie mus/ Karjera/ Darbuotojų duomenų tvarkymo procedūra

Darbuotojų duomenų tvarkymo procedūra

PATVIRTINTA
UAB „Grand SPA Lietuva“
Generalinio direktoriaus
2018-06-11 įsakymu Nr.ĮT-64
    

UAB "GRAND SPA LIETUVA"
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PROCEDŪRA
I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo procedūra reglamentuoja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 2018-05-28 generalinio direktoriaus įsakymu ĮT-59,  įgyvendinimo tvarką, kuomet yra tvarkomi bendrovės darbuotojų asmens duomenys.

2.    Ši procedūra yra privaloma visiems Bendrovės darbuotojams, kurie atlikdami savo funkcijas Bendrovėje tvarko bendrovės darbuotojų asmens duomenis. Šios Procedūros pažeidimas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.

3.    Naudojamos sąvokos:
3.1.    asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
3.2.    Bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „UAB "Grand SPA Lietuva“;
3.3.    duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija (veiksmas) ar operacijų (veiksmų) seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
3.4.    duomenų subjektas arba asmuo - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi;
3.5.    Inspekcija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
3.6.    Procedūra – ši Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo procedūra;
3.7.    specialių kategorijų asmens duomenys - duomenys, atskleidžiantys duomenų subjekto rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenys, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją;
3.8.    sveikatos duomenys– asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens sveikatos būklę;
3.9.    Taisyklės – Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 2018-05-28 generalinio direktoriaus įsakymu ĮT-59.
II.    KANDIDATŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.    Vykdydama darbuotojų paiešką į laisvas darbo vietas, Bendrovė renka ir tvarko šiuos kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba dirbti darbus (toliau – kandidatas) asmens duomenis:
4.1.    vardas, pavardė;
4.2.    telefono numeris;
4.3.    elektroninio pašto adresas;
4.4.    motyvaciniame laiške pateikti duomenys;
4.5.    gyvenimo aprašyme ir kartu su juo pateikiamuose dokumentuose esantys duomenys (išsilavinimo duomenys, įgūdžiai, patirtis, gebėjimai);
4.6.    asmens nuotrauka (tik jeigu kandidatas pats pateikia su savo gyvenimo aprašymu, Bendrovė nuotraukos nereikalauja);
4.7.    rekomendacijos ir jose pateikti duomenys;
4.8.    pomėgiai, laisvalaikis ir kiti asmenį apibūdinantys duomenys;
4.9.    kandidato vertinimo duomenys;
4.10.    atrankos rezultatų duomenys.

5.    Draudžiama tvarkyti šiuos kandidato asmens duomenis:
5.1.    duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys būtini patikrinti, ar asmuo atitinka įstatymuose ir (ar) įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus pareigoms eiti arba darbams dirbti;
5.2.    specialių kategorijų duomenis, pvz., duomenis apie rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, lytinę orientaciją, išskyrus, kiek tokius duomenis leidžia rinkti įstatymai;
5.3.    su darbo funkcijomis, į kurias kandidatas pretenduoja, nesusijusius (perteklinius) darbuotojo asmens duomenis.

6.    Kandidato asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, galima rinkti iš buvusio darbdavio prieš tai informavus kandidatą, o iš esamo darbdavio – tik kandidato sutikimu.

7.    Viešai prieinami asmens duomenys apie kandidatą, ar darbuotojus gali būti renkama tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tie asmens duomenys yra tiesiogiai reikalingi ir aktualūs darbo pareigoms ir funkcijoms, į kurias pretenduoja kandidatas, vykdyti.

8.    Kandidato asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 mėnesius nuo momento, kai kandidatui buvo pranešta, kad su juo nebus sudaryta darbo sutartis. Ilgesnį terminą tokio asmens duomenys gali būti saugomi (pvz., jeigu yra sudaroma potencialių kandidatų kitoms atrankoms duomenų bazė), tik jeigu yra gaunamas kandidato sutikimas pagal patvirtintą formą (Priedas Nr. 1) arba atsiranda kitas teisinis pagrindas ilgiau saugoti duomenis (pvz., kyla ginčas su kandidatu ir duomenys yra reikalingi siekiant apginti Bendrovės interesus).

9.    Darbo skelbime yra pateikiama informacija apie tvarkomus kandidatų duomenis pagal patvirtintą formą (Priedas Nr. 2).

10.    Kandidatai, atėję į darbo pokalbį, apie jų duomenų tvarkymo veiklą yra informuojami pateikiant pasirašyti patvirtintą formą (Priedas Nr. 3).

11.    Jeigu Bendrovė kandidatų duomenis gauna iš įdarbinimo agentūros, darbo skelbimų portalų ar iš kitų šaltinių (ne iš pačių kandidatų), per vieną mėnesį nuo duomenų gavimo pateikia asmeniui nurodytą informaciją (Priedas Nr. 3) papildomai nurodant duomenų šaltinį, jeigu tokios informacijos pateikimas yra įmanomas ir jeigu įdarbinimo agentūra ar kiti asmenys, iš kurių gauti kandidatų duomenys, nėra pateikusi analogiškos informacijos kandidatui.

III.    DARBUOTOJŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

12.    Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi tik tie, kurie yra reikalingi darbo sutarčiai ir teisės aktų nustatytų teisinių prievolių vykdymui bei konkretaus Bendrovės teisėto intereso apsaugai. Kiti darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, kuris turi atitikti Taisyklių 27 punkte keliamus reikalavimus. Darbuotojo sutikimo tvarkyti duomenis nedavimas negali daryti neigiamos įtakos darbuotojo teisėms ir pareigoms, kylančioms iš darbo sutarties, teisės aktų, kolektyvinės sutarties ar Bendrovės vidaus teisės aktų.

13.    Sudarant ir vykdant darbo sutartį yra tvarkomi šie darbuotojo asmens duomenys:
13.1.    darbovietė;
13.2.    darbo funkcijų atlikimo vieta - darbdavio veiklą vykdantis struktūrinis organizacinis darinys (filialas, atstovybė ar kitas struktūrinis, gamybinis, prekybinis ar kitos veiklos padalinys, jo adresas);
13.3.    darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis);
13.4.    darbo užmokestis (mėnesio alga arba valandinis atlygis) ir jo sudedamosios dalys, priedai, priemokos, premijos ar kitoks papildomas apmokėjimas, mokėjimo tvarka ir terminai;
13.5.    darbo laiko norma;
13.6.    darbo sutarties rūšis;
13.7.    kai darbo sutartis terminuota – jos terminas (nurodant kalendorinę datą, terminą, užduotį, kuri turi būti įvykdyta, arba tam tikrų aplinkybių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą);
13.8.    darbo sutarties įsigaliojimo ir darbuotojo darbo pradžios data;
13.9.    darbuotojo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
13.10.    darbdavio darbuotojui suteiktas telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
13.11.    darbuotojo gyvenamosios vietos adresas;
13.12.    darbdavio pavadinimas, kodas, buveinės adresas;
13.13.    susitarimo (darbo sutarties sąlygos) dėl išbandymo duomenys (jei taikomas išbandymas);
13.14.    susitarimo (darbo sutarties sąlygos) dėl papildomo darbo duomenys (jei toks susitarimas sudaromas);
13.15.    susitarimo (darbo sutarties sąlygos) dėl mokymo išlaidų atlyginimo duomenys (jei, toks susitarimas sudaromas);
13.16.    nekonkuravimo susitarimo (darbo sutarties sąlygos) duomenys (jei toks susitarimas sudaromas);
13.17.    susitarimo (darbo sutarties sąlygos) dėl konfidencialios informacijos apsaugos duomenys (jei toks susitarimas sudaromas);
13.18.    darbdaviui atstovaujančio asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas;
13.19.    darbuotojo vardas, pavardė;
13.20.    darbuotojo asmens kodas;
13.21.    darbuotojo gimimo data (jei nėra asmens kodo);
13.22.    darbo sutarties sudarymo data;
13.23.    darbo sutarties numeris;
13.24.    darbo sutarties sudarymo vieta;
13.25.    darbuotojo parašas;
13.26.    banko sąskaitos duomenys: sąskaitos numeris, bankas;
13.27.    išsilavinimą, kvalifikaciją, jos kėlimą patvirtinantys duomenys;
13.28.    darbo stažo UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ bendrovėse duomenys;
13.29.    darbuotojo nuotrauka;
13.30.    darbuotojo darbo rezultatai;
13.31.    naudojimosi darbo priemonėmis duomenys;
13.32.    kiti Bendrovės duomenų tvarkymo veiklos įrašuose įtvirtinti duomenys.

14.    Darbuotojų identifikacijai Bendrovės dokumentuose, kurie sukelia teisines pasekmes, naudojama darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, parašas.

15.    Interesų konflikto prevencijos tikslais gali būti tvarkomi šie darbuotojų asmens duomenys:
15.1.    vardas, pavardė;
15.2.    turimi vertybiniai popieriai juridinio asmens, kuris vykdo veiklą, panašią arba analogišką darbdavio vykdomai veiklai (juridinio asmens pavadinimas, turimų vertybinių popierių pavadinimas, skaičius ir procentas juridinio asmens kapitale);
15.3.    juridiniai asmenys, kurių steigėjas yra darbuotojas ir kurie vykdo veiklą, panašią arba analogišką darbdavio vykdomai veiklai (individualios įmonės pavadinimas ir veiklos rūšys);
15.4.    dalyvavimas valdant kitas įmones, kurios vykdo veiklą, panašią arba analogišką darbdavio vykdomai veiklai (įmonė, duomenys, ar esama valdymo / priežiūros organo nariu, paskyrimo data);
15.5.    darbo santykiai su kitais asmenimis, kurie vykdo veiklą, panašią arba analogišką darbdavio vykdomai veiklai (darbo sutarties data, juridinio asmens pavadinimas, pareigos, specialybė);
15.6.    paslaugų teikimas kitiems asmenims, kurie vykdo veiklą, panašią arba analogišką darbdavio vykdomai veiklai;
15.7.    kita informacija, kuri gali sukelti interesų konflikto situaciją.

16.    Bendrovėje tvarkomi ir saugomi tik tie darbuotojų sveikatos duomenys, kurie, remiantis teisės aktais, turi būti tvarkomi tam, kad Bendrovė arba darbuotojas galėtų įvykdyti pareigas arba naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje, arba sudarytoje kolektyvinėje sutartyje. Atskiras darbuotojų sutikimas dėl tokio sveikatos duomenų tvarkymo nėra renkamas.

17.    Kiti specialių kategorijų asmens duomenys, įskaitant rasinę ir etninę kilmę, politines pažiūras, religinius, filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją, gali būti tvarkomi ir saugomi itin išimtiniais atvejais, kai tokių duomenų reikia remiantis teisės aktais tam, kad Bendrovė ar darbuotojas galėtų vykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos srityje, arba numatytomis kolektyvinėje sutartyje, ir pats darbuotojas tokius duomenis laisva valia pateikia Bendrovei. Kitais atvejais siekiant tvarkyti tokius duomenis privalo būti gautas darbuotojo sutikimas atitinkantis Taisyklių 27 punktą.

18.    Darbuotojų artimųjų giminaičių, įskaitant vaikų, šeiminės padėties duomenys gali būti tvarkomi tik jeigu darbuotojai ketina pasinaudoti teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje jiems įtvirtintomis teisėmis, garantijomis ir privilegijomis ir patys laisva valia tuos duomenis pateikia darbdaviui. Bendrovė šių duomenų negali reikalauti iš darbuotojų, tačiau visais atvejais turi informuoti darbuotojus, kad nepateikus duomenų negalės pasinaudoti papildomomis teisėmis, garantijomis ar privilegijomis, kurias suteikia įstatymai ar kolektyvinė sutartis ir kurios yra siejamos būtent su tokiais asmens duomenimis.

19.    Bendrovės dokumentuose, kurie yra pateikiami tretiesiems asmenims, yra nurodomas minimalus kiekis darbuotojų asmens duomenų, pvz., jei dokumente norima nurodyti jį parengusį asmenį ar už jo vykdymą atsakingą asmenį, tokiu atveju nurodomi tik tokio asmens kontaktai ir pareigos.

20.    Darbuotojų atvaizdai ir kita informacija viešai skelbiama, pvz., socialiniuose tinkluose, interneto svetainėje ar kitoks viešas skelbimas, gali būti vykdomas tik jeigu yra gautas darbuotojo sutikimas, atitinkantis Taisyklių 27 punkto reikalavimus.

21.    Visais atvejais darbuotojai, prieš pasirašant darbo sutartį su Bendrove, yra informuojami apie darbuotojų duomenų tvarkymo veiklą pateikiant raštu susipažinti su šia Procedūra, taip pat pateikiant nustatytos formos pranešimą (Priedas Nr. 4).

22.    Bendrovė turi teisę tvarkyti ir saugoti darbuotojų asmeninių dokumentų kopijas (pvz., vaikų gimimo liudijimų) tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina pagrįsti duomenų teisingumą valstybės institucijoms atliekant patikrinimą ar tyrimą. Pertekliniai dokumentai ar jų kopijos negali būti kaupiami.

IV.    SAUGOJIMO TERMINAI

23.    Darbo sutartys ir jų priedai (susitarimai dėl papildomų darbo sutarties sąlygų, jų keitimo ir kita, konfidencialios informacijos apsaugos sutartis, nekonkuravimo sutartis) saugomi 50 metų nuo darbo sutarties pasibaigimo.
24.    Darbuotojo prašymo dėl darbo užmokesčio mokėjimo duomenys, darbuotojo banko sąskaitos duomenys, darbo priemonių perdavimo akte esantys duomenys, darbuotojo, su kuriuo nutraukiama darbo sutartis, atsiskaitymo su darbdaviu dokumentuose esantys duomenys, darbuotojo patvirtinime, kad susipažino su darbo tvarkos taisyklėmis, esantys duomenys, darbuotojo pažymėjimo duomenys saugomi 3 mėnesius nuo darbo santykių pasibaigimo.
25.    Darbo sutarties nutraukimo dokumentai saugomi 50 metų nuo darbo sutarties pasibaigimo.
26.    Įspėjimai dėl darbo sutarties nutraukimo, atleidimo saugomi 3 metus.
27.    Darbuotojų saugos, sveikatos ir gaisrinės saugos instruktavimų apskaitos dokumentai (žurnalai ir kita) saugomi 10 metų nuo paskutinio įrašo apskaitos dokumente.
28.    Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registras saugomas 50 metų nuo paskutinio įrašo registre.
29.    Duomenys (dokumentai) susiję su atostogomis vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogomis saugomi 50 metų nuo darbo sutarties pasibaigimo.
30.    Duomenys (dokumentai) dėl atostogų saugomi 10 metų.
31.    Atostogų grafikai saugomi 1 metus nuo grafike nurodytų atostogų metų pabaigos.
32.    Drausminių nusižengimų tyrimo ir susiję dokumentai saugomi 5 metus.
33.    Skatinimo duomenys saugomi 10 metų nuo darbo santykių pabaigos.
34.    Duomenys apie išduotus nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus saugomi 10 metų.
35.    Duomenys apie apdraustuosius valstybiniu socialiniu draudimu ir draudėją saugomi 10 metų.
36.    Komandiruočių ataskaitos, kiti susiję dokumentai (duomenys) saugomi 5 metus.
37.    Darbuotojų prašymai susiję su darbo santykiais saugomi 3 metus.
38.    Susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai saugomi 3 metus.
39.    Darbuotojų privalomojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (F047/a), asmens medicininės knygelė (sveikatos paso) (F 048/a) juos patikrinus grąžinamas darbuotojui prieš tai registre (žurnale) pasižymėjus duomenis, iš kurių būtų galima nustatyti, kada turėtų įvykti kitas darbuotojo sveikatos patikrinimas. Prireikus registre (žurnale) gali būti pasižymimi duomenys apie sveikatos būklę, jei tai svarbu siekiant imtis priemonių, kad būtų išvengta darbuotojo profesinės ligos ir panašių neigiamų pasekmių. Registre (žurnale) esantys duomenys saugomi 3 metus po darbo sutarties nutraukimo. Medicininės pažymos (F047/a), asmens medicininės knygelės (sveikatos paso) (F 048/a) kopijos daromos tik siekiant pagrįsti duomenų teisingumą valstybės institucijoms atliekant patikrinimą ar tyrimą. Tokios kopijos sunaikinamos pasibaigus atitinkamam patikrinimui ar tyrimui ir jų rezultatų apskundimo terminams.
40.    Nelaimingų atsitikimų darbe aktai ir kiti tyrimo dokumentai 50 metų.
41.    Darbo tarybos nario, darbuotojų patikėtinio, profesinės sąjungos nario duomenys saugomi 3 metus nuo narystės pabaigos ar darbuotojų patikėtinio veiklos pabaigos.
42.    Visi aukščiau nurodyti dokumentai, kuriuose yra darbuotojų asmens duomenys, saugomi užrakintose spintose, užtikrinant, kad pašaliniai asmenys neturėtų prieigos prie jų. Prieiga prie šių dokumentų gali būti suteikta tik tiems asmenims, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jo pareigoms ir funkcijoms Bendrovėje vykdyti.

V.    DARBUOTOJŲ STEBĖJIMAS IR PATIKRINIMAS

43.    Darbuotojas Bendrovės darbo funkcijoms vykdyti suteiktą kompiuterį, elektroninį paštą ir kitus Bendrovės įrenginius, prietaisus, įtaisus, informacijos ir ryšių technologijas, programinę įrangą naudoja tik su darbu susijusiais tikslais ir tik darbo funkcijų vykdymui. Darbuotojams yra draudžiama naudoti kompiuterius, telefonus ir kitą darbdavio suteiktą įrangą, prietaisus, įtaisus, informacijos ir ryšių technologijas, programinę įrangą asmeniniais tikslais, juose kaupti asmeninio pobūdžio informaciją, asmens duomenis. Jeigu darbuotojas naudoja kompiuterius, telefonus ir kitą darbdavio suteiktą įrangą, prietaisus, įtaisus, informacijos ir ryšių technologijas, programinę įrangą asmeniniais tikslais, juose kaupia asmeninio pobūdžio informaciją ir asmens duomenis, darbuotojas pats prisiima riziką, kad tokią informaciją, asmens duomenis Bendrovė gali sužinoti patikrinimo metu.

44.    Darbuotojai savo darbo funkcijas atlieka tik naudodamiesi Bendrovės kompiuterius, elektroninius paštus ir kitus Bendrovės įrenginius, prietaisus, įtaisus, informacijos ir ryšių technologijas, programinę įrangą, išskyrus, jeigu Bendrovės vadovas priima sprendimą dėl leidimo Bendrovės darbuotojui darbo funkcijas atlikti naudojantis asmeninėmis priemonėmis. Darbuotojai, turintys nuotolinę prieigą prie Bendrovės infrastuktūros, privalo imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas informacijos ir duomenų saugumas bei konfidencialumas, o Bendrovė privalo padėti darbuotojui įgyvendinti šią pareigą.

45.    Nuolatinį Bendrovės darbuotojui suteikto kompiuterio, elektroninio pašto ir kitų Bendrovės įrenginius, prietaisų, įtaisų, informacijos ir ryšių technologijų, programinė įrangos stebėjimą ar tikrinimą vykdyti draudžiama. Bendrovės darbuotojams suteiktos darbo priemonės, įranga, įskaitant elektroninius paštus, kompiuterius, mobiliuosius telefonus, juose esantys asmens duomenys, kiti duomenys bei informacija gali būti tikrinami tik esant šioms sąlygoms:
45.1.    darbuotojas yra informuotas apie patikrinimo galimybę;
45.2.    yra pagrindas manyti, kad darbuotojas padarė darbo pareigų pažeidimą arba vykdė veiklą nesuderinamą su Bendrovės interesais, arba vykdė teisės aktams prieštaraujančią veiklą, arba Bendrovė siekia patikrinti, ar darbuotojas laikosi įsipareigojimų Bendrovei, tinkamai vykdo teisės aktus, įskaitant Bendrovės vidinių dokumentų reikalavimus, arba egzistuoja kitos svarbios tokį patikrinimą pagrindžiančios priežastys;
45.3.    nėra galimybės pasiekti tikrinimo tikslus kitomis priemonėmis, kurios mažiau ribotų darbuotojo privatumą.

46.    Procedūros 45 punkte įtvirtintas tikrinimas vykdomas limituota apimtimi (pvz., apibrėžtas konkretus laikotarpis, už kurį tikrinama, tikrinamas konkretaus projekto vykdymas, tikrinama konkrečių funkcijų vykdymas) ir tikrinamas tik tiek, kiek yra būtina išsiaiškinti Taisyklių 45.2. punkte išdėstytoms aplinkybėms ir apginti Bendrovės interesus.

47.    Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas darbuotojų darbo vietose gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankami ir (arba) netinkami siekiant išvardytų tikslų, išskyrus atvejus, kai tiesiogiai siekiama kontroliuoti darbo kokybę ir mastą. Apie vaizdo stebėjimą ir garso įrašymą konkrečioje darbovietės vietoje informuojama vaizdiniu žymeniu matomoje vietoje.

48.    Tvarkant vaizdo ir (ar) garso duomenis darbo vietoje ir duomenų valdytojo patalpose ar teritorijose, kuriose dirba jo darbuotojai, tvarkant asmens duomenis, susijusius su darbuotojų elgesio, vietos ar judėjimo stebėsena, šie darbuotojai apie tokį jų asmens duomenų tvarkymą turi būti informuojami pasirašytinai ar kitu būdu, įrodančiu informavimo faktą.


VI.    DUOMENŲ TVARKYMAS PASIBAIGUS DARBO TEISINIAMS SANTYKIAMS

49.    Pasibaigus darbo teisiniams santykiams nauji duomenys apie darbuotoją gali būti renkami tik esant teisiniam pagrindui (pvz., nekonkuravimo sutartis, konfidencialumo sutartis) ir tik tiek, kiek yra susiję ir būtini remiantis konkrečiu teisiniu pagrindu grįstam tikslui pasiekti. Apie tokį duomenų rinkimą darbuotojai yra informuojami Procedūros 21 punkte nustatyta tvarka.

VII.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50.    Darbuotojams visais atvejais nedelsiant kyla pareiga informuoti už Taisyklių įgyvendinimo priežiūrą atsakingą asmenį - Bendrovės juristą, tel. +370 (615) 52877, juristas@grandspa.lt,  jeigu yra gautas darbuotojo prašymas, skundas, pretenzijos, susijusios su duomenų tvarkymu (pvz., informacijos, pasiūlymų siuntimas).

51.    Darbuotojams visais atvejais nedelsiant kyla pareiga informuoti už Taisyklių įgyvendinimo priežiūrą atsakingą asmenį-Bendrovės juristą, tel. +370 (615) 52877, juristas@grandspa.lt, jeigu įvyksta bet koks asmens duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, perdavimas ar tokius asmens duomenis sužino bet koks asmuo neturintis teisės sužinoti tokių asmens duomenų, ar įvyksta kitas bet koks incidentas, susijęs su asmens duomenimis.

52.    Klausimai, kurių nereglamentuoja ši Procedūra, sprendžiami vadovaujantis Taisyklių nuostatomis.

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo procedūros

Priedas Nr. 1

 

 

SUTIKIMAS DĖL KANDIDATŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO

BENDROVĖS DUOMENŲ BAZĖJE

 

Tam, kad galėtumėme saugoti Jūsų gyvenimo aprašymą, kartu su juo pateiktus dokumentus (jeigu tokie yra pateikti), asmens duomenis bei informaciją ir UAB "Grand SPA Lietuva" atsilaisvinus darbo vietai, atitinkančiai Jūsų kvalifikaciją, pakartotinai svarstyti Jūsų kandidatūrą ir pateikti Jums darbo pasiūlymą, mums reikia Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

 

Aš, ______________________________________________________________________________ (įrašykite savo vardą ir pavardę), sutinku, kad UAB "Grand SPA Lietuva" tvarkytų ir saugotų mano gyvenimo aprašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus (jeigu tokie yra pateikti) bei juose įtvirtintus asmens duomenis.

 

Jūsų gyvenimo aprašymas ir kartu su juo pateikti dokumentai (jeigu tokie yra pateikti) bei juose įtvirtinti Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik kandidatų į laisvas darbo vietas atrankos tikslais. Jūsų gyvenimo aprašymas ir kartu su juo pateikti dokumentai (jeigu tokie yra pateikti) bei juose įtvirtinti Jūsų duomenys būtų įtraukti į Bendrovės duomenų bazę ir, Bendrovėje atsilaisvinus darbo vietai, kuri atitiktų Jūsų kvalifikaciją, būtų svarstoma Jūsų kandidatūrą ir, priklausomai nuo svarstymo rezultatų, su Jumis būtų susisiekta ir pateikiamas darbo pasiūlymas.

 

UAB "Grand SPA Lietuva" įsipareigoja Jūsų duomenis tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, tik šiame sutikime nustatytais tikslais, taip pat užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

Sutikimo galiojimo terminas – 3 metai.

 

Vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 straipsniu, pateikiame Jums šią informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu šio sutikimo pagrindu:

 1. Duomenų valdytojas - UAB "Grand SPA Lietuva", buveinės adresas V. Kudirkos g. 45, LT-66120 Druskininkai, el. pašto adresas: info@grandspa.lt.

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas: dap@achemosgrupe.lt, tel. Nr. 8 612 22646.

3. Duomenų tvarkymo tikslai – šiame sutikime nurodytus Jūsų asmens duomenis bus tvarkomi tik kandidatų į laisvas darbo vietas Bendrovėje atrankos tikslais

4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – šiame sutikime nurodytų Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – šis sutikimas;

5. Asmens duomenų gavėjai - šiame sutikime nurodyti Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

5.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas Bendrovei (pvz., tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);

5.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

5.3. kitiems asmenims tik su Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d.  nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti 1 – ame ir 2 – ame punkte nurodytais kontaktais.

1. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 2 – ame punkte nurodytais kontaktais arba į Bendrovę 1 – ame punkte nurodytais kontaktais.

2. Teisė atšaukti sutikimą. Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų apsaugos pareigūnu kontaktais, nurodytais 2 punkte, taip pat susisiekus su Bendrove 1 – ame punkte nurodytais kontaktais arba bet kokiu kitu Jums patogiu būdu.

3. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame Jus, kad šis sutikimas ir jame nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomas trejus metus nuo sutikimo atšaukimo, arba jo galiojimo termino pabaigos, arba nuo UAB "Grand SPA Lietuva" sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų sutikime nustatytais tikslais priėmimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 1. 4.  Automatizuotų sprendimų priėmimai.Informuojame, kad šie Jūsų duomenys bus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

5. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti UAB "Grand SPA Lietuva" veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

Vardas, pavardė: __________________________________________

Parašas, data: _____________________________________________

 

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo procedūros

Priedas Nr. 2

 

INFORMAVIMO FORMA

DARBO SKELBIME

 

Mieli kandidatai,

 

siekdami skaidriai informuoti Jus apie kandidatuojant į laisvą darbo vietą UAB "Grand SPA Lietuva" pateikto gyvenimo aprašymo, kartu su juo pateiktų dokumentų (jeigu tokie pateikiami) ir juose esančių asmens duomenų tvarkymą UAB "Grand SPA Lietuva", teikiame Jums šią informaciją.

 

Informuojame Jus, kad Jūsų gyvenimo aprašymas, kartu su juo pateikti dokumentai (jeigu tokie pateikiami) ir juose esantys Jūsų duomenys bus tvarkomi tik kandidato atrankos į laisvą darbo vietą UAB "Grand SPA Lietuva"  tikslu. Šiuo tikslu UAB "Grand SPA Lietuva"  gali kontaktuoti su Jūsų buvusiu darbdaviu, siekiant išsiaiškinti Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Su esamu darbdaviu UAB "Grand SPA Lietuva" gali kontaktuoti tik Jūsų sutikimo pagrindu. Taip pat paminėtina, kad viešai prieinami asmens duomenys apie kandidatą, taip pat gali būti renkami ir tvarkomi, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tie asmens duomenys yra tiesiogiai reikalingi ir aktualūs darbo pareigoms ir funkcijoms, į kurias pretenduoja kandidatas, vykdyti.

 

1. Duomenų valdytojas - UAB "Grand SPA Lietuva", buveinės adresas V. Kudirkos g. 45, LT-66120 Druskininkai, el. pašto adresas: info@grandspa.lt.

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas: dap@achemosgrupe.lt, tel. Nr. 8 612 22646.

3. Duomenų tvarkymo tikslai. Aukščiau nurodyti Jūsų duomenų tvarkymo tikslas – tinkamos kvalifikacijos kandidato į laisvą darbo vietą paieška ir atranka.

4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti darbuotojų atranką, siekiant priimti į darbą reikiamos kvalifikacijos, gebėjimų ir savybių asmenį.

5. Asmens duomenų gavėjai.  Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

 1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas UAB "Grand SPA Lietuva" (pvz., tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);
 2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);
 3. kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
 4. kitiems asmenims tik Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d.  nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti 1 – ame ir 2 – ame punkte nurodytais kontaktais.

6. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 2 – ame punkte nurodytais kontaktais.

7. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 mėnesių laikotarpį nuo darbuotojų atrankos pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 1. 8.  Automatizuotų sprendimų priėmimai.Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

9. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti UAB "Grand SPA Lietuva"  veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

 

 

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo procedūros

Priedas Nr. 3

 

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLĄ

KANDIDATAMS Į LAISVĄ DARBO VIETĄ

 

Mieli kandidatai,

 

siekdami skaidriai informuoti Jus apie kandidatuojant į laisvą darbo vietą UAB "Grand SPA Lietuva" pateikto gyvenimo aprašymo, kartu su juo pateiktų dokumentų (jeigu tokie pateikiami), juose esančių duomenų ir informacijos, taip pat duomenų ir informacijos, gautos kandidatų atrankos metu, tvarkymą UAB "Grand SPA Lietuva" ,  teikiame Jums šią informaciją.

Informuojame Jus, kad Jūsų gyvenimo aprašymas, kartu su juo pateikti dokumentai (jeigu tokie pateikiami) ir juose esantys bei kandidatų atrankos metu (pokalbių, testų metų) gauti Jūsų duomenys bei informacija bus tvarkoma tik kandidato atrankos į laisvą darbo vietą UAB "Grand SPA Lietuva" tikslu. Šiuo tikslu UAB "Grand SPA Lietuva"  gali kontaktuoti su Jūsų buvusiu darbdaviu, siekiant išsiaiškinti Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Su esamu darbdaviu UAB "Grand SPA Lietuva" gali kontaktuoti tik Jūsų sutikimo pagrindu. Taip pat paminėtina, kad viešai prieinami asmens duomenys apie kandidatą, taip pat gali būti renkama, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tie asmens duomenys yra tiesiogiai reikalingi ir aktualūs darbo pareigoms ir funkcijoms, į kurias pretenduoja kandidatas, vykdyti.

1. Duomenų valdytojas - UAB "Grand SPA Lietuva", buveinės adresas V. Kudirkos g. 45, LT-66120 Druskininkai, el. pašto adresas: info@grandspa.lt.

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas: dap@achemosgrupe.lt, tel. Nr. 8 612 22646.

3. Duomenų tvarkymo tikslai. Aukščiau nurodyti Jūsų duomenų tvarkymo tikslas – tinkamos kvalifikacijos kandidato į laisvą darbo vietą paieška ir atranka.

4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti darbuotojų atranką, siekiant priimti į darbą reikiamos kvalifikacijos, gebėjimų ir savybių asmenį.

5. Duomenų šaltinis[1].__________________.

6. Asmens duomenų gavėjai.  Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

 1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas UAB "Grand SPA Lietuva" (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);
 2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);
 3. UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“;
 4. kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
 5. kitiems asmenims tik Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d.  nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti 1 – ame ir 2 – ame punkte nurodytais kontaktais.

7. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 2 – ame punkte nurodytais kontaktais.

8. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 mėnesių laikotarpį nuo darbuotojų atrankos pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 1. 9.  Automatizuotų sprendimų priėmimai.Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.
 2. 10.  Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti UAB "Grand SPA Lietuva" veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

 


[1] Jeigu duomenys gauti ne iš paties kandidato, šiame punkte nurodomas duomenų šaltinis (pvz., įdarbinimo agentūra).