Privatumo politika

Privatumo politika

PATVIRTINTA
UAB „Grand SPA Lietuva“
Generalinio direktoriaus
2018-06-11 įsakymu Nr. ĮT-69
UAB "GRAND SPA LIETUVA"


PRIVATUMO POLITIKA IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS

 

I. Bendrosios nuostatos

1. UAB "Grand SPA Lietuva" (toliau - Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Bendrovės interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

2. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

3. Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų atžvilgiu -  būsimų darbuotojų ir klientų, įskaitant potencialius, buvusius ir esamus (toliau – Asmenys ar Duomenų subjektai).

4. Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip Asmenų duomenys bus tvarkomi ir saugomi.

5. Duomenų valdytoja - Bendrovė, buveinės adresas V. Kudirkos g. 45, LT-66120 Druskininkai, el. pašto adresas: info@grandspa.lt.

Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys yra šie -  el. pašto adresas:  dap@achemosgrupe.lt, tel. 8 612 22646.

Klientas ir/ar darbuotojas asme.ns duomenų apsaugos klausimais gali kreiptis: juristas@grandspa.lt, tel. 8615 52877

II. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

6. Duomenų tvarkymo tikslai:

6.1. Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių ir pasiūlymų siuntimas).

6.1.1. Asmenų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė naudoja ir tvarko tik tuo atveju, jei dėl to Asmenys yra davę savo sutikimą. Sutikimą gauti Asmenims naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galima patvirtinti registruojantis/nurodant savo duomenis interneto svetainėje.

6.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Asmenų duomenys:

6.1.2.1.vardas, pavardė,

6.1.2.2. elektroninio pašto adresas.

6.1.3. Nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi sutikimo pagrindu. Asmenys, norėdami gauti naujienlaiškius/pasiūlymus privalo pateikti elektroninio pašto adresą.

6.1.4. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų Asmenų duomenų saugojimo terminas - 3 metus. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

6.1.5. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, nenurodydamas nesutikimo motyvų:

6.1.5.1. Parašydamas el. paštu marketing@grandspa.lt  arba paskambindamas telefonu  +370 686 58 450;

6.1.5.2. Paspausdamas naujienlaiškio pabaigoje esančią nuorodą "Atsisakyti/Unsubscribe".

6.1.6. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagristo duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

6.1.7. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per Bendrovės internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

6.2. Lojalumo programa

6.2.1. Klientas užpildęs “Kliento anketą” sutinka dalyvauti  viešbučių lojalumo porgramoje ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas sutinka gauti informaciją apie Lojalumo programos dalyviams teikiamas privilegijas, oragnizuojamas specialias akcijas ir naujienas.

6.2.2.Kai klientas davė sutikimą tvarkyti duomenis tik lojalumo programos vykdymo tikslu, kliento anketos ir administravimo sistemoje esantys asmens duomenys yra saugomi tol, kol asmuo yra lojalumo programos dalyvis ir 3 metus po to, kai jis nebedalyvauja lojalumo programoje (pvz., atšaukė savo sutikimą tvarkyti duomenis lojalumo programos vykdymo tikslu arba išreiškė pageidavimą nebebūti lojalumo programos dalyviu).

6.2.3. Lojalumo programos tikslu tvarkomi šie Asmenų duomenys:

 1. Vardas, pavardė;
 2. Gimimo data;
 3. Telefono numeris;
 4. Šalis;
 5. Lytis;
 6. Kalba, kuria norėtų gauti naujienlaiškį;
 7. Elektroninio pašto adresas;
 8. Lojalumo kortelės numeris;
 9. Asmens pirkimo istorija;
 10. Pirkimo ekonominė vertė;
 11. Parašas.

6.1.5. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis lojalumo programos tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų:

6.1.5.1. Parašydamas el. paštu vip@grandspa.lt  arba paskambindamas telefonu  +370 612 94818.

6.1.6. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagristo duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

6.3. Su apgyvendinimo ir sveikatinimo/SPA paslaugomis siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, susijusių duomenų tvarkymo tikslas.

6.3.1. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi šie Asmenų duomenys:

6.3.1.1. Vardas, pavardė;

6.3.1.2. Telefono numeris;

6.3.1.3. Atvykimo/ išvykimo data;

6.3.1.4. El. pašto adresas;

6.3.1.5. Ar yra ketinama gyventi su vaiku, vaikų skaičius ir amžius;

6.3.1.6. Asmens specialūs pageidavimai (jeigu asmuo pats juos nurodo);

6.3.1.7. Kambario tipas;

6.3.1.8. Užsakymo kaina;

6.3.1.9. Atsiskaitymo forma;

6.3.1.10.Pageidaujamos papildomos paslaugos (pvz., speciali vakarienė, sveikatinimo/SPA procedūros);

6.3.1.11. Maitinimas: pietūs, pusryčiai, vakarienė;

6.3.1.12. Adresas;

6.3.1.13. Šalis;

6.3.1.14. Rezervacijos numeris;

6.3.1.15. Pageidaujama kalba, kuria asmeniui bendrauti patogiau;

6.3.1.16. Kiti paslaugų užsakymui būtini duomenys.

6.3.2. Su sutarties sudarymu ir vykdymu susiję Asmenų duomenys bus tvarkomi 10 metų. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

6.4. Atsakymų ir informacijos pateikimo Asmenims tikslas.

6.4.1. Tuo atveju, jei Asmenys pateikia užklausą/skundą per Bendrovės internetinę svetainę, kontaktiniu elektroniniu paštu ar teikiant konsultaciją telefonu, tam kad būtų tinkamai atsakyta į užklausą, Bendrovė renka ir tvarko duomenis: vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, kambario numeris, užsakytos paslaugos. Tuo atveju, jei Asmenys, nepateiks  pakankamų duomenų Asmeniui ar jam suteiktoms paslaugoms identifikuoti, Asmenys negalės gauti tinkamos ir išsamios konsultacijos atitinkamu klausimu

6.4.2. Šie Asmenų duomenys tvarkomi: 1) sutikimo pagrindu, kurį Asmenys išreiškė konkliudentiniais veiksmais; 2) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 3) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų, t.y. nagrinėti ir tvarkyti užklausas, pretenzijas, tobulinti klientų aptarnavimo kokybę, aptarnauti klientus.

6.4.3. Duomenų saugojimo terminas: 12 mėnesių. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

6.4.4. Asmenų duomenis Bendrovė naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Asmenų užklausas, suteikti Asmenims reikiamą informaciją, atsakyti į Asmenų klausimus, išspręsti Asmenų prašymus ar reikalavimus, pakonsultuoti. Užklausos duomenis Bendrovė taip pat gali analizuoti siekdama gerinti Bendrovės veiklos ir Asmenims teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Asmenų nuomonę bei pasiūlymus.

6.4.5. Bendrovė neviešina savo susirašinėjimo su Asmenimis informacijos. Tačiau jei Asmenų užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, Bendrovė pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma kokia buvo gauta užklausa.

6.4.6. Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Asmenų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Bendrovė Asmenų duomenis sunaikins arba patikimai ir neatstatomai nuasmenins, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Bendrovė negalės įvykdyti šio reikalavimo, jei užklausa bus pateikta per Bendrovės neadministruojamas interneto svetaines / socialinių tinklų paskyras.

6.5. Personalo (asmenų kandidatuojančių į laisvas darbo vietas Bendrovėje) atrankos tikslas.

6.5.1. Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko Kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti per Bendrovės interneto svetainę, atsiųsti į Bendrovės elektroninį paštą ar atnešti į personalo skyrių:

6.5.1.1. vardas;

6.5.1.2. el. paštas;

6.5.1.3. telefonas;

6.5.1.4. kiti Duomenų subjekto pateikti duomenys.

6.5.2. Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir siekio imtis veiksmų Kandidato konkliudentiniais veiksmais, pateikiant duomenis per Bendrovės interneto svetainę, atsiųsti į Bendrovės elektroninį paštą ar atnešti į personalo skyrių.

6.5.3. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, Bendrovė ištrina Kandidatų CV ir kitus duomenis, išskyrus atvejus, kai yra gautas Kandidato sutikimas jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad būtų galima vėliau pasiūlyti darbo poziciją.

7.Bendrovė interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) paprastai norint palengvinti naudojimąsi jomis ir Asmenims pateikti konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Naudojant slapukus, Jūs atpažįstamas kaip lankytojas, pagal Jūsų poreikius pritaikomas turinys. Naudojant slapukus, mums lengviau suvokti Asmenų poreikius. Gauti lankomumo statistiniai duomenys naudingi norint nustatyti interneto svetainės efektyvumą ir ją tobulinti. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti čia.

8. Duomenų valdytojas pagal konkrečius asmens duomenų tvarkymo tikslus, Asmenų duomenis saugo laikydamasis aukščiau nurodytų terminų.

9. Pasibaigus šioje Privatumo politikoje nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo terminams, Asmens duomenys ištrinami, išskyrus Privatumo politikoje nurodytas išimtis.

10. Bendrovė Asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

11. Tuo atveju, kai Asmenys pasirenka slaptažodžius, kurie įgalina Asmenis naudotis tam tikromis interneto svetainės funkcijomis, Asmenys yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Bendrovė prašo Asmenis neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.

12. Asmenys patys privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jų asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie interneto svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Interneto svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Asmenys atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Asmenų duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Asmenims.

13. Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Asmenų pateiktų asmeninių duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šių Asmenų duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

14. Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Bendrovė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Bendrovė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Asmenų rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko griežtas Asmenų asmeninių duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

III. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

15. Asmenų duomenys gali būti perduoti tvarkyti duomenų tvarkytojams, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis asmuo ir pan.). 

16. Asmens duomenys gali būti perduoti teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.).

17. Asmens duomenys  taip pat gali būti perduoti kitiems asmenims Duomenų subjekto sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

18. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

19. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Asmenų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

20. Jeigu Bendrovė naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Asmenys naudojasi interneto svetainėje www.grandspa.lt pateikta informacija, Asmenų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.

21. Duomenų valdytojas nenumato galimybės siųsti asmens duomenų trečiajai šaliai (šaliai, kuri nėra Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės zonos valstybė narė) arba tarptautinei organizacijai, išskyrus jei tai numatyta šioje Privatumo politikoje.

22. Jei Duomenų valdytojas numatys asmens duomenis perduoti įmonėms arba organizacijoms trečiosiose šalyse, Duomenų valdytojas užtikrins norminiuose aktuose nustatytas procedūras asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos lygio užtikrinimui.

IV. Duomenų subjekto teisės

23. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

23.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

23.2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

23.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

23.4. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

23.5. Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

23.6. Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

23.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

23.8. Turi teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti Privatumo politikos 6.1.5 punkte nurodyta tvarka.

23.9. Pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

23.10. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

Trečiųjų asmenų informacija Bendrovės interneto svetainėje

24. Bendrovės svetainėje gali būti į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

V.  Kitos sąlygos

25. Duomenų valdytojas turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus, patalpindamas juos Duomenų valdytojo svetainėje.

26. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

27. Asmenų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu: juristas@grandspa.lt, tel. +370 615 52877.

28. Bendrovės kontaktiniai duomenys:

Adresas: V. Kudirkos g. 45, LT-66120 Druskininkai, tel. +370 (693) 79272, el. paštas: info@grandspa.lt

Patvirtinta 2020-10-26 įsakymu. Nr. ĮT-75

  

VI. Asmens duomenų rinkimas pildant anketą restorane “Keturi vėjai” ir Vandens pramogų parke.

6.1. Duomenys renkami ir naudojami remiantis 2020-10-23 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijos Vadovo sprendimą V-2344 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų Vadovo 2020 m. birželio 16 d. Sprendimu Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo“.

 6.2. Renkami šie duomenys:

6.2.1. Vardas, pavardė;

6.2.2. Telefono numeris.

6.3. Tvarkymo tikslas - COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslas.

6.4. Duomenys saugomi 21 dieną nuo apsilankymo dienos.

6.5. Duomenys teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.